Algemene voorwaarden
Laat je inspireren door mijn werk en ontdek wat ik voor jou kan betekenen
led verlichting, installatie, camper elektra, polijsten, detailing, sterrenhemels
1746
page-template-default,page,page-id-1746,bridge-core-3.1.9,qi-blocks-1.3.1,qodef-gutenberg--no-touch,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.6.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-371

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 april 2019 te Amsterdam (NL)

van

BryanBrokke.nl

 

 1. Begrippen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: BryanBrokke.nl, gevestigd te (1087 DP) Amsterdam, aan Cas Oorthuyskade 394;
 2. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon handelend als ondernemer, voor wie Verkoper producten levert en/of diensten verricht, of met wie Verkoper een overeenkomst sluit of met wie Verkoper in gesprek of onderhandeling is over het afsluiten van een (koop)overeenkomst;
 3. Overeenkomst: elke (koop)overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever, elke wijziging of toevoeging daaraan, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die (koop)overeenkomst;
 4. Producten: alle zaken, inclusief documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Verkoper, die het onderwerp zijn van een (koop)overeenkomst;
 5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert;
 6. Order: elke opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en andere rechtshandelingen) van Verkoper en op alle overeenkomsten die door Verkoper met Opdrachtgever worden aangegaan.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Verkoper uitdrukkelijk afgewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Indien een wijziging en/of aanvulling zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling impliceert dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Afwijkingen van hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is pas gebonden nadat Verkoper een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard of op andere wijze voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren of aan de levering bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Indien er geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit voorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van Opdrachtgever, of doordat Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Opdrachtgever een factuur zendt.

3.3 Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan niet garanderen dat zich hierin geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts indicaties van de betreffende producten en/of diensten. Indien Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de tekeningen of modellen dat hij redelijkerwijs niet meer tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien een van deze kostprijscomponenten na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft Verkoper het recht de verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is dit met name van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Verkoper de producten heeft gekocht.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

 1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of
 2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.
 3. Betalingscondities

5.1 De Verkoper gaat elke Overeenkomst aan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt op basis van door de Verkoper ingewonnen informatie.

5.2 Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst heeft de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever, op verzoek en naar tevredenheid van de Verkoper, zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling achteraf per bank plaats te vinden, met inachtneming van de geldende betalingsvoorwaarden van de Verkoper, zoals vermeld in de offerte. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. De Verkoper heeft het recht om een voorschot te vragen dat ten minste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4 De Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening van een eigen vordering met een vordering van de Verkoper, tenzij dit hem op basis van een rechtelijke of arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde wordt toegestaan. De Verkoper accepteert geen algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever.

5.5 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, heeft de Verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 De Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de Opdrachtgever het geschil binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de betreffende verplichtingen voorlegt aan een bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 De Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente. Het bedrag waarover de rente wordt berekend, wordt na afloop van elke maand vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien de Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de Opdrachtgever verplicht de Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,- en komen ten laste van de Opdrachtgever. Indien de Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien de Verkoper uit coulanceoverwegingen of om andere redenen uitstel verleent aan de Opdrachtgever voor het nakomen van enige prestatie, heeft de nieuwe termijn altijd een fataal karakter.

 

 

 1. Leveringstermijn

6.1 De door de Verkoper opgegeven leveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de omstandigheden die voor de Verkoper gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan de Verkoper verstrekte gegevens. De Verkoper zal de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zo veel mogelijk in acht nemen, maar deze opgegeven termijnen zijn slechts indicatief. De Verkoper heeft het recht om artikelen die niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn, niet meer te leveren.

6.2 Genoemde termijnen vangen aan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging op andere wijze door de Verkoper. Indien de Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van de Verkoper, maar niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding. De Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. De Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd, na ingebrekestelling met een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, maar alleen voor zover strikt noodzakelijk.

6.4 De Verkoper heeft te allen tijde het recht om de producten in gedeelten (af) te leveren.

 1. Levering en risico

7.1 Alle producten, ook die franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen die tegenover derden worden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.2 De Verkoper heeft het recht om producten, die gereed zijn maar door omstandigheden buiten zijn wil om niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te laten opslaan en betaling te eisen alsof de levering heeft plaatsgevonden.

7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de Verkoper, ook bij niet-franco zendingen waarbij de Opdrachtgever geen voorschriften voor verzending heeft gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten de Verkoper niet om een ander vervoermiddel te kiezen. De Verkoper is niet verantwoordelijk als het door hem gekozen vervoermiddel om welke reden dan ook uitvalt.

7.4 Met betrekking tot in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich het recht voor om de inklaring te verzorgen met uitsluiting van de Opdrachtgever.

7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt om de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.

7.6 Tenzij anders overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen, en dergelijke voor rekening van de Opdrachtgever.

7.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De Verkoper is dan gerechtigd om de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, verschuldigd als schadevergoeding, maar in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

7.8 Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats af bedrijfslocatie, BryanBrokke.nl te Amsterdam.

 

 1. Overmacht

8.1 Indien de Verkoper door een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.

8.3 Onder overmacht van de Verkoper wordt verstaan elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de Verkoper en die de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever verhindert, vertraagt of oneconomisch maakt, of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd.

8.4 Onder overmacht wordt mede verstaan elke situatie die redelijkerwijs kan worden geacht de levering of tijdige levering van het verkochte te belemmeren, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn toeleverancier, of indien de Verkoper de producten die door zijn toeleverancier zijn verkocht niet of niet tijdig ontvangt. In dergelijke gevallen heeft de Verkoper de keuze om de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te ontbinden.

8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over een (mogelijke) overmachtssituatie.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de producten gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas over op de Opdrachtgever wanneer deze alles wat hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is aan de Verkoper, volledig heeft voldaan, inclusief de koopprijs, eventuele toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele werkzaamheden die op grond van een dergelijke overeenkomst zijn uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd.

9.2 Elk bedrag dat van de Opdrachtgever wordt ontvangen, zal eerst worden gebruikt om de vorderingen te voldoen waarvoor de Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de Opdrachtgever. Vervolgens zal elk bedrag dat van de Opdrachtgever wordt ontvangen, worden aangewend om alle eventueel verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in artikel 5.8 te voldoen.

9.3 Zolang de eigendom van de producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De Opdrachtgever mag de producten waarvan de Verkoper eigenaar is alleen aan derden verkopen of leveren voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Opdrachtgever.

9.4 De Opdrachtgever dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s zoals brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van de Verkoper zal de Opdrachtgever alle rechten op de betreffende verzekeraars in dit verband overdragen aan de Verkoper.

9.5 In het geval en gedurende de periode waarin de Verkoper eigenaar is van de producten, zal de Opdrachtgever de Verkoper onverwijld schriftelijk informeren indien een onderdeel van de producten verloren gaat, beschadigd raakt, in beslag wordt genomen en/of op enigerlei wijze aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de producten. Bovendien zal de Opdrachtgever, op eerste verzoek van de Verkoper, de locatie van de producten waarvan de Verkoper eigenaar is, mededelen.

9.6 In geval van beslaglegging, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van de Verkoper.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Verkoper verklaart dat, naar haar beste weten, de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. De Verkoper kan de Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.2 De Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden toe te staan of in staat te stellen dit te doen) op de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper of haar toeleveranciers met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 

 1. Inspectie en reclamaties/klachten

11.1 De Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (laten) inspecteren. Eventuele reclamaties over gebreken aan de producten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan de Verkoper te worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden vastgesteld, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

 

11.2 Na ontdekking van een gebrek is de Opdrachtgever verplicht het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

11.3 Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die Verkoper nodig acht voor het onderzoek van de klacht, onder andere door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) naar de omstandigheden van verwerking, bewerking, installatie en/of gebruik.

11.4 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op klachten over producten waarvoor Verkoper geen controle op de klacht kan uitvoeren.

11.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de producten te retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. De kosten van retourneren zijn voor rekening van Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

11.6 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op klachten over gebreken van producten jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige verplichting jegens Verkoper, die niet direct tegenoverstaand is, niet is nagekomen.

11.7 Klachten met betrekking tot geleverde producten hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot eerder geleverde producten en nog te leveren producten, zelfs niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

11.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden klachten over geleverde gebruikte producten door Verkoper niet in behandeling genomen en is Verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

11.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken van een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de in artikel 13.1 beschreven verplichtingen, afhankelijk van de aard van de klacht en met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).

11.10 Onder geen enkele omstandigheid en op geen enkel moment voor of na definitieve levering kan Opdrachtgever schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst met Verkoper bedingen indien de verkregen producten niet kunnen worden gebruikt voor specifieke doeleinden die door Verkoper zijn getoond, genoemd of vermeld. Verkoper is evenmin in enige vorm aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, als gevolg van het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van de door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte producten, materialen of diensten.

 

 

 

 1. Montage, installatie en inbedrijfstelling

12.1 Montage- en inbedrijfstellingskosten en aftersales-service zijn niet inbegrepen in de koopprijzen, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Wanneer de Verkoper de verplichting op zich neemt om de geleverde producten te monteren en in bedrijf te stellen, is hij uitsluitend aansprakelijk voor de correcte werking van deze producten als:
a. montage en ingebruikname plaatsvinden volgens zijn instructies, waarbij hij het recht heeft een monteur de leiding over de werkzaamheden te geven. Reis- en verblijfkosten voor de monteur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
b. de omstandigheden op de locatie waar de montage en ingebruikname moeten plaatsvinden geen nadelige invloed hebben en fundamenten, muren en dergelijke op de juiste manier zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd voor de werkzaamheden beginnen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle bijkomende werkzaamheden en dient de benodigde ondersteuning te bieden in de vorm van mankracht en hulpmiddelen.

12.3 Als de monteur door omstandigheden buiten de wil van de Verkoper niet regelmatig met de montage en ingebruikname kan doorgaan, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

12.4 Meerwerk wordt door de Opdrachtgever vergoed op basis van de op dat moment geldende tarieven van het bedrijf. Meerwerk ontstaat bijvoorbeeld als de verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid of als de werkelijke gegevens afwijken van de offerte of opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.

12.5 De Opdrachtgever is verplicht om voor de medewerkers van het bedrijf alle vereiste of noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van het bedrijf die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

12.6 Artikel 13 is eveneens van toepassing.

 

 1. Garantie

13.1 Indien er op tijd, correct en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 bezwaar is gemaakt en naar het redelijk oordeel van de Verkoper voldoende is aangetoond dat de producten niet naar behoren functioneren, heeft de Verkoper de keuze om óf de gebrekkige producten kosteloos opnieuw te leveren in ruil voor het retourneren van de gebrekkige producten, óf de betreffende producten naar behoren te repareren, óf de Opdrachtgever alsnog een gezamenlijk overeengekomen korting op de aankoopprijs te verlenen. Dit is tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Opdrachtgever. Door te voldoen aan een van de genoemde opties zal de Verkoper volledig zijn verplichtingen met betrekking tot de garantie hebben nagekomen en is de Verkoper niet gehouden tot enige verdere (schade)vergoeding.

13.2 Wanneer de Verkoper producten aan de Opdrachtgever levert die hij van toeleveranciers heeft verkregen, is de Verkoper nooit gehouden tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever dan waarop de Verkoper aanspraak kan maken ten opzichte van zijn leverancier. Bij verkoop van producten die worden verkocht met fabrieksgarantie of onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventueel defecte of gebrekkige afzonderlijke componenten of onderdelen van de door de Verkoper aan de Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Bovendien zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om de fabrieksgarantie of onderdelengarantie bij de toeleverancier van de Verkoper te claimen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van de Opdrachtgever naar de Verkoper zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. Garantie is uitgesloten voor accu’s, batterijen en slijtageonderdelen. Op de door de Verkoper verkochte producten is enkel garantie van toepassing indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten of facturen is aangegeven. Garantie wordt uitgesloten voor slijtageonderdelen, met uitzondering van fabricagefouten. Onder slijtageonderdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik.

13.3 De Verkoper neemt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor aanbevelingen of adviezen met betrekking tot de installatie of het gebruik van de producten, noch aanvaardt de Verkoper aansprakelijkheid voor dergelijke adviezen of instructies die door de Opdrachtgever aan zijn klanten worden verstrekt.

13.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

13.5 Indien de door Verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerd product, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade, en dergelijke), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

14.2 De aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Opdrachtgever is onder alle omstandigheden per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien er geen koopsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 Tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal de Opdrachtgever de Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij de Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, of voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.5 Wanneer de Verkoper bij levering van producten aan de Opdrachtgever instructies, richtlijnen en/of gebruiksaanwijzingen verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden, dient de Opdrachtgever zich hieraan te conformeren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Verkoper ervan uitgaan dat de Opdrachtgever en zijn personeel of personen die de Opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, de taal waarin deze instructies of richtlijnen zijn opgesteld, voldoende beheersen om hiervan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, op voorwaarde dat deze taal Nederlands, Engels of Duits is. De Verkoper is bereid om de Opdrachtgever op schriftelijk verzoek deze instructies en richtlijnen in andere talen te verstrekken. De Opdrachtgever is verplicht de kosten hiervan te dragen.

 

 1. Opschorting en beëindiging

15.1 In het geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Verkoper de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn (in voorkomende gevallen op verzoek van de bewindvoerder of curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat geval is de Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd om:
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten;
onverminderd de overige rechten van de Verkoper onder welke overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook en zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 Indien de Opdrachtgever niet naar behoren of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem voortvloeit uit enige overeenkomst, is de Opdrachtgever in verzuim en is de Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst om:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de overige rechten van de Verkoper onder welke overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook en zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.3 In het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2, zijn respectievelijk alle vorderingen van de Verkoper op de Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, en is de Verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn de Verkoper en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te treffen om de Verkoper in staat te stellen zijn rechten te effectueren.

 

 1. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Voorwaarden, evenals op alle overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen de Verkoper en de Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is derhalve niet van toepassing.

16.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale relatie met de Opdrachtgever, zal deze de Verkoper altijd direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van de Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits vooraf door de Verkoper goedgekeurd, zal de Verkoper dan de redelijke kosten dragen voor een eventueel benodigd onderzoek. De Opdrachtgever zal, voor zover hij in gebreke blijft met het bepaalde in de eerste zin van dit lid, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en de Verkoper vrijwaren voor enige schade die hieruit mocht ontstaan, tenzij de Verkoper heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – zoals hierboven bedoeld – te voldoen.

16.4 Voor zover nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

16.5 Alvorens partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter, zullen zij eerst mediation/bemiddeling proberen om het conflict samen op te lossen.

 

 1. Publicaties

17.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. De Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.

17.2 Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen in de geleverde producten van de Verkoper aan de Opdrachtgever vormen geen non-conformiteit, en de Verkoper is voor dergelijke afwijkingen nimmer aansprakelijk te houden.

 

17.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die geleden wordt door de Opdrachtgever of een andere (ongeacht welke) partij, als gevolg van het bezoek aan de internetpagina van de Verkoper, of als gevolg van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van de Verkoper, buiten diens medeweten.

17.4 Alle door de Verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. Conversie

18.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

 1. Partiële nietigheid

19.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de Algemene Voorwaarden in hun geheel van kracht blijven.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van BryanBrokke.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van BryanBrokke.nl: www.bryanbrokke.nl/algemenevoorwaarden.